Sisyfos Český klub skeptiků MENU MENU
Načítám...

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatel je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy a obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude nabídka přijata. Má se za to, že nabídka dodat zboží za určenou cenu učiněná v rámci činnosti spolku reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou chybného popisu, vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti spolku plnit. 

Prodávající je zapsaný spolek, který prodej uskutečňuje v rámci své činnosti neziskové organizace:

Kontaktní údaje

Název: Český klub skeptiků Sisyfos, z.s.

Sídlo: U Dejvického rybníčku 25, 160 00 Praha 6

IČ: 62922043

Zastoupený předsedou: MUDr. Jaromír Šrámek

Telefon: +420 776 306 185

Email: eshop@sisyfos.cz

Informace o zboží

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby (ceny, která se zřetelem ke všem okolnostem, zejména obvyklým cenám zboží na trhu, nemůže být správná, když nedosahuje ani výrobních nákladů na zboží). Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, není-li výslovně uvedeno jinak.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Účtenka popř. faktura bude uložena v elektronickém archivu. Zpracování osobních údajů bude prováděno pouze v rámci zákonných povinností prodávajícího ohledně vzniklé kupní smlouvy a účetnictví.

Registrovaní uživatelé mají ke svým prodejním dokladům přístup po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího.

Všem uživatelům bude na základě uzavřené kupní smlouvy účtenka popř. faktura zaslána v elektronické podobě e-mailem popř. znovu na vyžádání.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní a v jedné zásilce. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud prodávající rozdělí zboží do více zásilek, poštovné a balné se pro kupujícího nezvyšuje.

V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Účtenku popř. fakturu předá prodávající kupujícímu elektronicky prostřednictvím e-mailu, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Prodávající nepoužívá žádnou variantu přijímání plateb, která vyžaduje evidování tržby v souladu s ustanoveními zákona o evidenci tržeb. Pro dobírku odesílanou zásilkovou službou na účet kupujícího se evidování tržby též nevyžaduje.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit (Reklamační řád).

Nepřevezme-li kupující zboží a to se vrátí po uplynutí standardní lhůty uložení u přepravce zpět prodávajícímu, prodávající je oprávněn zboží prodat jinému kupujícímu. V případě, že zboží bylo kupujícím již zaplaceno, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu peníze zpět kupujícímu. Při vracení peněz prodávající dodrží stejnou formu, jakou bylo zboží placeno ze strany kupujícího

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U kupních smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující realizuje vrácením zboží prodávajícímu na vlastní náklady. Poslední den lhůty byl splněn, pokud bylo zboží alespoň předáno přepravci. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu nebo číslo účtenky a případně bankovní spojení, pokud si kupující přeje vrátit částku na uvedený bankovní účet.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, pokud je to možné.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nakládat se zbožím tak, jak je nezbytné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody na zboží a tu odečíst od vrácené částky.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. 

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouvu nelze uzavřít, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo taktéž v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo cen, včetně omylu, kterého kupující využil. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží se zjevně nesprávnou cenou (např. pokud je nápadně nižší než cena obvyklá). 

Odpovědnost za vady

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění zjištěné vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na tel. +420 776 306 185 nebo e-mailem na adresu eshop@sisyfos.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy v příslušném znění.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Napište nám

O svém projektu

Ukažte, že nejste robot, vyberte číslo dvě
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace